Konfirmimi i Regleta Panajotit – tjetër rast i standardit të dyfishtë të vetingut

Nga Alba Mborja
Konfirmimi i Regleta Panajotit – tjetër rast i standardit të dyfishtë të vetingut

Një nga shqetësimet e procesit të vetingut ka qenë zbatimi i standardeve të dyfishta nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK). Në artikuj të mëparshëm kemi analizuar disa raste të standardit të dyfishtë të KPK-së për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Rasti në vijim është ai i Regleta Panajotit, gjyqtare në Tiranë dhe kandidate për në Gjykatën Kushtetuese, e cila u konfirmua disa javë më parë nga shkalla e parë e vetingut.

Konfirmimi i gjyqtares Panajoti përbën një shkelje flagrante të standardeve që ka vendosur dhe ndjekur KPK dhe Kolegji i Apelimit në raste të ngjashme.

vendimin e zbardhur rezultojnë tre probleme kryesore me pasurinë e zonjës Panajoti, për të cilat KPK ka vendosur shkarkimin e magjistrantëve në raste e mëparshme.

Mosdeklarimi i kursimeve

Mbas hetimit të kryer nga  KPK rezultoi se zonja Panajoti nuk kishte deklaruar kursimet e saj  në vitin 2006 dhe 2016. Zonja Panajoti nuk arriti të provonte me anë të dokumenteve ligjshmërinë e kursimeve të saj.

Sipas ligjit “Për deklarimin e pasurive”, zonja Panajoti kishte detyrim ligjor të deklaronte kursimet e saj vit mbas viti. Pavarësisht kësaj, Komisioni e anashkaloi këtë fakt me argumentin se kandidatja për në Gjykatë Kushtetuese e kishte kuptuar në mënyrë të gabuar ligjin.

Në një rast të ngjashëm, Komisioni mbajti një qëndrim të ndryshëm, duke u shprehur se ligji është i qartë në lidhje me deklarimin vit mbas viti të kursimeve. Prokurori Fatmir Lushi u shkarkua pikërisht me argumentin se nuk kishte deklaruar kursimet, të cilat kishin shërbyer për blerjen e një apartamenti në vitin 2014. Në vendimin për zotin Lushi, komisioni u shpreh:

“Fakti që subjekti pretendon se ka rregulluar deklarimet në vitin 2014, për shkak se në atë vit është qartësuar koncepti ligjor për të deklaruar gjendjen cash, nuk qëndron, për arsye se fryma e ligjit ka parashikuar se detyrimi ligjor i subjekteve deklarues për deklarimin e gjendjes në cash nis para fillimit të detyrës, si dhe çdo vit […]. Sipas kësaj dispozite [Ligji “Për Deklarimin e Pasurive”], subjekti duhej të deklaronte vit pas viti gjendjen e likuiditeteve në cash, për më tepër që subjekti i rivlerësimit këtë gjendje e pretendon si burim krijimi të pasurisë.”

Të ardhurat nga emigracioni

Gjyqtarja Panajoti kishte deklaruar 3.5 milionë lekë të fituara gjatë kohës që ajo ishte emigrante në shtetin grek. Ajo nuk  arriti të provojë me dokumentacion të plotë ligjshmërinë e këtyre të ardhurave, me argumentin se shteti grek e kishte të parregulluar punësimin e emigrantëve. Megjithatë, ajo paraqiti si provë, për të vërtetuar ligjshmërinë e 3.5 milionë lekëve, një llogari bankare të hapur në vitin 1998, në të cilën pretendon se ka depozituar paratë nga emigracioni.

Komisioni pranoi se Panajoti nuk mund ta provonte se të ardhurat nga emigracioni ishin të ligjshme, me arsyetimin se emigrantët në atë periudhë (1991–2004) hasnin probleme të shumta në lidhje me deklarimin e të ardhurave.

Për të njëjtën situatë, KPK shkarkoi nga detyra prokurorin Dritan Rreshka, duke argumentuar se ai nuk arriti të provonte me dokumentacion të plotë të ardhurat nga emigracioni.

Për sa i përket pretendimit të subjektit të rivlerësimit, ai ka emigruar në Greqi në vitet 1997 deri në vitin 2002, ku ka punuar në periudha të ndryshme sezonale (punësim sipas sezoneve në ndërtim dhe bujqësi) dhe ka realizuar të ardhura në vende të tilla si Katerinë, Zakinthos etj., dhe të ardhurat e krijuara nga kjo periudhë punësimi, Komisioni çmon se ky pretendim nuk qëndron pasi subjekti i rivlerësimit nuk mundi të provojë bindshëm të ardhurat e marra nga emigracioni me dokumentacion ligjor justifikues.” – s shkruhet në vendimin e KPK.

LEXO  KLP rendit 15 kandidatët për SPAK

Edhe pse zoti Rreshka arriti të mblidhte dokumentacionin e kërkuar, Komisioni refuzoi t’i merrte me argumentin se kishte kaluar afati i dorëzimit.

Gjithashtu edhe në rastin e zonjës Antoneta Sevdari, Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi shkarkimin e saj, pasi ajo nuk arriti të provonte të ardhurat e bashkëshortit gjatë kohës që ai punonte si inxhinier në Arabinë Saudite.

Fitim i pashpërndarë

Zonja Panajoti deklaroi se ka në pronësi një apartament 104 metër katrorë në Tiranë. Sipas saj, të ardhurat për blerjen e apartamentit vinin pjesërisht nga biznesi i të shoqit në Gjirokastër. KPK gjeti se kompania në fjalë nuk kishte ndarë fitim, por në vendim komisioni i konsideroi të ligjshme këto të ardhura me arsyetimin se:

“Fakti se nuk ka të dhëna për fitimin e realizuar në periudhën (1996–1997) dhe shpërndarjen e fitimit të realizuar, nuk do të thotë se bashkëshorti i subjektit të rivlerësimit nuk ka ushtruar veprimtari të ngjashme me ato të një marrëdhënieje punësimi dhe nuk ka përfituar të ardhura të ligjshme, nisur kjo edhe nga vlera e të ardhurave të pretenduara. Në rastin konkret, Komisioni ka parasysh edhe ngjarjet e vitit 1997, të cilat përbëjnë një fakt të njohur botërisht, lidhur me djegien apo mungesën e dokumentacionit, si dhe mosfunksionimin si duhet të administratës publike.”

Ndërkohë, për të njëjtin fakt KPK vendosi shkarkimin e anëtarit të gjykatës Kushtetuese Fatos Lulo.

E motra e zotit Lulo ishte ortake në disa shoqëri. Ajo i kishte dhuruar disa pasuri (asete) zotit Lulo, të cilat KPK i konsideroi të paligjshme. Komisioni argumentoi se  shoqëria ku ajo ishte ortake nuk kishte shpërndarë fitim, ndaj edhe nuk mund të provohej ligjshmëria e pasurisë së dhuruar.

“Komisioni arsyeton se nga dokumentacioni i dorёzuar nga ana e subjektit të rivlerësimit [Fatos Lulo] nuk provohet nëse këto tё ardhura janё marrë, kur dhe si janё marrё dhe, çfarё ёshtё mё e rёndёsishmja, nuk ka dokument qё tё vёrtetojё nёse kёto tё ardhura janё deklaruar apo nёse janё paguar detyrimet tatimore. Komisioni ka vёrtetuar me anё tё shkresёs sё ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranё se Znj. D. L rezulton ortake nё 5 shoqёri, por qё nuk ka pasur tё ardhura apo tё ketё shpёrndarё dividendë pёr kёto aktivitete.”

Komisioni qartazi ka zbatuar standarde të ndryshme në raste të ngjashme me atë të zonjës Panajoti. Në këto kushte, konfirmimi i saj jo vetëm cenon besimin e publikut te organet e vetingut, por ai vë në pikëpytje kandidaturën e zonjës Panajoti për në Gjykatën Kushtetuese.

Lajme te ngjashme